Forretningsorden

Forretningsorden for Copenhagen Tomahawks

 • 1 Hjemmel
  Forretningsordenen har hjemmel i foreningens vedtægter § 13, stk. 6. Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed. Mellem generalforsamlingerne er bestyrelsen foreningens øverste myndighed.
 • 2 Rammer for bestyrelsesmøder
  Bestyrelsen holder ordinære møder mindst 8 gange årligt.
  Møder indkaldes af formanden via bestyrelsens interne Facebookgruppe. Med indkaldelsen udsendes forslag til dagsorden samt tid og sted for bestyrelsesmødet.
  Emner som ønskes behandlet på bestyrelsesmødet skal varsles senest 24 timer før mødets afholdelse.
  Suppleanter indkaldes på lige fod med ordinære bestyrelsesmedlemmer. Suppleanter deltager i bestyrelsesmøder med taleret, men uden stemmeret.
 • 3 Mødets afholdelse
  Bestyrelsesmøder er som udgangspunkt åbne for foreningens medlemmer og ansatte. Dog kan bestyrelsen vælge at behandle enkelte punkter for lukkede døre.
  Bestyrelsesmøder ledes af formanden, og i dennes fravær af næstformanden.
  Der føres beslutningsreferat på møderne (skabelon). Senest én uge efter mødets afholdelse skal referatet lægges i bestyrelsens interne Dropbox-mappe.
  Referater for det foregående møde skal godkendes på næstkommende møde som første punkt på dagsordenen.
 • 4 Ekstraordinære sager
  I sager, hvor der kræves hastebehandling og ikke kan indkaldes til bestyrelsesmøde, kan der ske forhandling og diskussion i forum på bestyrelsens interne Facebookgruppe.
 • 5 Konstituering
  Bestyrelsen konstituere med næstformand (jf. vedtægterne § 13, stk. 2) og øvrige poster, som bestyrelsen måtte finde relevante.
  Ved tilfælde, hvor formanden har tilknytning til tackleafdelingen, tilstræbes det at næstformanden har tilknytning til flagafdelingen og omvendt.
 • 6 Tegningsregler
  Foreningen tegnes ved underskrift af kasserer og formand i forening.
  Kassereren har desuden fuldmagt til at betale løbende udgifter i forbindelse med klubbens drift.
  Dispositioner over kr. 8.000 eller beløb, der bringer foreningens likvide beholdning under kr. 20.000 skal dog kontrasigneres af formanden og bringes op på førstkommende bestyrelsesmøde.
 • 7 Habilitet
  Et bestyrelsesmedlem må ikke deltage i bestyrelsens drøftelser eller afstemninger om spørgsmål om aftaler mellem klubben og vedkommende selv. Et bestyrelsesmedlem må heller ikke deltage i drøftelser eller afstemning om klubbens søgsmål mod vedkommende selv, eller om aftale mellem foreningen og tredjemand eller søgsmål mod tredjemand, hvis vedkommende har en væsentlig interesse deri, der kan være stridende mod klubben.
  Et bestyrelsesmedlem er forpligtet til ved egen drift at give oplysning om sin eventuelle inhabilitet.
  Opstår der tvivl om et bestyrelsesmedlems habilitet, er det pågældende medlem forpligtet til enten ikke at deltage i drøftelsen og afstemningen af det pågældende forhold og desuden besvare alle de oplysninger, som bestyrelsen måtte kræve for at træffe afgørelse i spørgsmål om inhabiliteten.
 • 8 Ændringer i forretningsorden
  Ændringer i forretningsordenen kan foretages af bestyrelsen i forbindelse med bestyrelsesmøder, hvor det fremgår af dagsorden, såfremt mindst halvdelen af bestyrelsens medlemmer stemmer for dette. I tilfælde af stemmelighed er formanden – og i dennes fravær næstformandens – stemme gældende.
  Når et nyt medlem indtræder i bestyrelsen, vil forretningsordenen skulle godkendes på ny af den nye bestyrelse.

 

Vedtaget på bestyrelsesmøde 10-11-2015