post

Indkaldelse til generalforsamling 2016

Der indkaldes til generalforsamling til afholdelse torsdag 17. november kl. 18.00

Sted
Bevægelseshuset Fremad Valby
Julius Andersens Vej 8
2450 København SV

Dagsorden er jf. foreningens vedtægter:

1.       Valg af dirigent og referent
2.       Formandens beretning
3.       Godkendelse af regnskab og budget
4.       Fastsættelse af kontingent
5.       Arbejdsopgaver og sanktioner
6.       Valg af bestyrelse
1. Valg af formand og kasserer
2. Valg af seks øvrige bestyrelsesmedlemmer
3. Valg af suppleanter
7.       Valg af revisorer
8.       Indkomne forslag
9.       Eventuelt

I henhold til foreningens vedtægter er alle medlemmer, der er fyldt 16 år og ikke er i kontingentrestance stemmeberettigede. Medlemmer, som ikke er fyldt 16 år kan bemyndige deres forældre eller legale værge til at stemme på deres vegne. Der kan kun stemmes ved personligt fremmøde eller medbragt skriftlig fuldmagt.

Har medlemmer forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal forslaget være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen, dvs. 3. november.

Den endelige dagsorden med indkomne forslag samt foreningens reviderede regnskab udsendes til alle medlemmer senest 7 dage før generalforsamlingens afholdelse.

På bestyrelsens vegne,
Martin Rambusch Jakobsen, formand
formand@tomahawks.dk