post

Indkaldelse til Ordinær generalforsamling

Indkaldelse til Ordinær generalforsamling

Kære alle Medlemmer eller forældre i Tomahawks.

Bestyrelsen i Tomahawks indkalder her til ordinære generalforsamling.

Tid: Tirsdag d.12/12 –  18.00
Sted: Bevægelseshuset, Valby Idrætspark

Tomahawks står overfor nogle spændende udfordringer med kvindehold, og forsat NL og ungdomsafdeling. I år vil der være en del aftrædende bestyrelsesmellem så der kommer til at være plads i bestyrelsen. Det er vigtigt at Tomahawks har en stærk bestyrelse og jeg vil opfordre alle der har lyst til at ligge en ekstra indsats for klubben til at stille op.

Der vil være mulighed for at stille op til bestyrelsen på generalforsamlingen, men hvis man allerede ved at man vil stille op nu kan man med fordel sende en mail til formand@tomahawks.dk

Er der indkommende forslag skal de også sendes til formand@tomahawks.dk og de skal være i bestyrelsens hænder skriftligt senest otte dage før generalforsamling.

Senest syv dag inden  generalforsamlingen vil det reviderede regnskab samt endelige dagsorden.

Dette er vores vedtægter vedr. generalforsamlingen:

§11 Ordinær Generalforsamling

Stk. 1.           Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed
Stk. 2.           Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i fjerde kvartal og indvarsles mindst 21 dage forud til alle medlemmer skriftligt.
Stk. 3.           Dagsorden udsendes med indkaldelsen, og forslag dertil samt kandidater til bestyrelsen, skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen.
Stk. 4.           Indkaldelsen skal offentliggøres på klubbens hjemmeside.
Stk. 5.           Er der indkommet forslag, offentliggøres disse ligeledes på klubbens hjemmeside, sammen med den endelige dagsorden og det reviderede regnskab senest 7 dage før generalforsamlingen.
Stk. 6            Stemmeberettiget er alle medlemmer af foreningen, der er fyldt 16 år og ikke er i kontingentrestance eller suspenderet.
Stk. 7.           Medlemmer der endnu ikke er fyldt 16 år kan bemyndige deres legale værge til at stemme på deres vegne ved personligt fremmøde på en generalforsamling.
Stk. 8.           Der kan kun stemmes ved personligt fremmøde eller en skriftlig medbragt fuldmagt.
Stk. 9.           Alle afstemninger afgøres ved almindeligt flertal. Dog kræver vedtægtsændringer og beslutning om foreningens opløsning kvalificeret flertal, jf. § 17 og § 18
Stk. 10.         Ønskes der fra et medlem skriftlig (anonym) afstemning skal dette imødekommes
Stk. 11.         Den ordinære generalforsamling skal behandle følgende emner:

 1. Valg af dirigent og referent
 2. Formandens beretning
 3. Fastsættelse af kontingent
 4. Godkendelse af regnskabet og budget
 5. Indkomne forslag
 6. Arbejdsopgaver og sanktioner
 7. Valg af bestyrelse
  1. Valg af formand og kasserer
  2. Valg af seks øvrige bestyrelsesmedlemmer
  3. Valg af suppleanter
 8. Valg af revisorer
 9. Eventuelt

De resterende vedtægter kan findes her: http://tomahawks.dk/vedtaegter/ 

Vi håber på et stort fremmøde på vores generalforsamling

På vejne af bestyrelsen
Daniel Hollmann | Bestyrelsesmedlem