Vedtægter

Vedtægter for Copenhagen Tomahawks

 $1 Navn og Hjemsted

Stk. 1.           Foreningens navn Copenhagen Tomahawks.

Stk. 2.           Foreningen er stiftet den 30. oktober 2002.

Stk. 3.           Foreningens hjemsted er Københavns kommune.

 $2 Formål

Stk. 1.           Copenhagen Tomahawks’ formål er at gøre det muligt for medlemmer at dyrke amerikansk fodbold (tackle) og flag football, skabe et socialt netværk omkring sporten, samt at udbrede kendskabet til sporten primært i Københavns Kommune og sekundært resten af Danmark. Derudover er formålet at udvikle medlemmernes lyst til at engagere sig og tage et medansvar i foreningen.

 $3 Tilknytning

Stk. 1.           Foreningen er tilsluttet specialforbundet Dansk Amerikansk Fodbold Forbund (DAFF) under Danmarks Idræts-Forbund (DIF) og er underlagt disses love og bestemmelser. Derudover er det Copenhagen Tomahawks’ hensigt at tilslutte sig såvel nationale som internationale sammenslutninger af tilsvarende foreninger.

 $4 Medlemskab

Stk. 1.           Følgende retningslinjer er gældende for alle medlemmer og tilknyttede personer af Copenhagen Tomahawks.

Stk. 2.           Aktivt medlemskab kan opnås af alle, der tilslutter sig foreningens formål.

Stk. 3.           Passivt medlemskab kan opnås af alle. Passivt medlemskab giver stemmeret og valgbarhed til generalforsamling(er). Giver dog ingen adgang til idrætsudøvelse

Stk. 4.           Flagmedlemskab giver adgang til træning, til idrætsudøvelse til kampe og valgbarhed til generalforsamling(er). Dog ikke adgang til idrætsudøvelse til tacklekampe.

Stk. 5.           Som medlem af foreningen og spiller på holdet bærer man ansvar for foreningens billede udadtil gennem egen opførsel og adfærd både på og uden for banen, under kampe, træning og andre foreningsarrangementer.

Stk. 6.           Medlemmer skal være en aktiv del at foreningens virke og varetage en funktion som frivillig til opgaver, som tilrettelægges af bestyrelsen og medlemmerne. Opgaverne beskrives i det eksterne dokument ”Arbejdsopgaver i Copenhagen Tomahawks”. Dette dokument godkendes ved den ordinære generalforsamling.

 $5 Coaches og Team Captains

Stk. 1.           Copenhagen Tomahawks coaches styrer træning suverænt og er den øverste autoritet på banen

Stk. 2.           Foreningens coaches kan til enhver tid bortvise en spiller fra træningsfaciliteter med henvisning til § 4.

Stk. 3.           Det er foreningens coaches, der suverænt afgør hvilke medlemmer, der spiller og hvilke positioner disse spiller på banen både under kampe og træning.

Stk. 4.           Team captains udvælges af Copenhagen Tomahawks coaches og bliver udvalgt på baggrund af deres motivation, indsats, evner og engagement til holdet.

Stk. 5.           Team captains deltager aktivt som ledere under træningen.

 $6 Indmeldelse

Stk. 1.           Indmeldelse skal ske skriftlig på indmeldelsesblanket til bestyrelsen. For medlemmer under 18 år skal indmeldelsesblanketten underskrives af en forælder eller en værge.

Stk. 2.           Ved indmeldelse betales der ved den 1. i førstkommende måned, der betales for den andel af kontingentperioden, der resterer på dette tidspunkt.

Stk. 3.           Hvis man begynder at indbetale penge til foreningen, ses det som en indmeldelse og man binder sig derfor til at overholde vedtægterne.

$7 Udmeldelse og kontingentændringer

Stk. 1.           Udmeldelse skal ske skriftligt på udmeldelsesblanket via. foreningens hjemmeside.

Stk. 2.           Udmeldelse og kontingentændringer skal ske minimum 1 måned før kontingentperiodens udløb.

Stk. 3            Ved udmeldelse skal evt. restance i kontingentbetaling betales, ellers bliver ens licens låst hos DAFF og DIF.  Der refunderes ikke betalt kontingent ved udmeldelse.

$8 Kontingent

Stk. 1.           Kontingenter foreslås af bestyrelsen på baggrund af et budget for det kommende regnskabsår og godkendes af generalforsamlingen.

Stk. 2.           Indbetalingsterminer og opkrævningsform fastsættes af bestyrelsen.

Stk. 3.           Bestyrelsen kan fritage enkelte medlemmer for kontingent.

Stk. 4            Ved indmeldelse indenfor 12 måneder efter en udmeldelse betragtes dette som en fortrydelse af udmeldelsen og kontingentet for hele perioden skal betales.

Stk. 5.           Bestyrelsen kan dispensere for ovenstående, så spilleren kan indgå aftale omkring ind- og udmeldelse inden for en begrænset periode, såfremt der er en ekstraordinær grund til dette, såsom midlertidig flytning, udstationering eller længere rejser.

 $9 Restance

Stk. 1            Bestyrelsen kan fravige nedenstående regler for det enkelte medlem, men kun således at reglerne lempes, ikke skærpes.

Stk. 2            Ved kontingentrestance i 1 måned uden aftale med bestyrelsen suspenderes medlemmet automatisk fra deltagelse i idrætsudøvelsen.

 $10 Suspension og eksklusion

Stk. 1            Bestyrelsen kan fravige nedenstående regler for det enkelte medlem, men kun således at reglerne lempes, ikke skærpes.

Stk. 2.           Et medlem kan suspenderes eller ekskluderes såfremt vedkommende handler til skade for foreningen, eller såfremt vedkommende ikke opfylder sine medlemsforpligtelser med henvisning til § 4.

Stk. 3.           I sager om suspension har medlemmet krav på at blive hørt, inden bestyrelsen træffer sin afgørelse.

Stk. 4.           Bliver et medlem ekskluderet af bestyrelsen kan pågældende medlem anke eksklusionen ved først kommende generalforsamling og ved absolut flertal i afstemningen få eksklusionen enten stadfæstet eller omstødt.

$11 Ordinær Generalforsamlingen

Stk. 1.           Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed

Stk. 2.           Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i fjerde kvartal og indvarsles mindst 21 dage forud til alle medlemmer skriftligt. Indkaldelsen skal offentliggøres på klubbens hjemmeside.

Stk. 3.           Forslag til behandling på generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.

Stk. 4.           Er der indkommet forslag, offentliggøres disse ligeledes på klubbens hjemmeside, sammen med den endelige dagsorden, det reviderede regnskab og bestyrelsens budgetforslag senest 7 dage før generalforsamlingen. Eventuelle ændringsforslag til de stillede forslag kan stilles på selve generalforsamlingen og skal vedtages enstemmigt.

Stk. 5            Stemmeberettiget er alle medlemmer af foreningen, der er fyldt 16 år og ikke er i kontingentrestance eller suspenderet

Stk. 6.           Medlemmer der endnu ikke er fyldt 16 år kan bemyndige deres legale værge til at stemme på deres vegne ved personligt fremmøde eller ved fuldmagt på en generalforsamling.

Stk. 7.           Der kan kun stemmes ved personligt fremmøde eller en skriftlig medbragt fuldmagt.

Stk. 8.           Alle afstemninger afgøres ved almindeligt flertal. Dog kræver vedtægtsændringer og beslutning om foreningens opløsning kvalificeret flertal, jf. § 17 og § 18

Stk. 9.           Ønskes der fra et medlem skriftlig (anonym) afstemning skal dette imødekommes

Stk. 10.         Den ordinære generalforsamling skal behandle følgende emner:

 1. Valg af dirigent, referent og 2 stemmetællere
 2. Bestyrelsens beretning
 3. Fastsættelse af kontingent
 4. Godkendelse af regnskabet og budget
 5. Indkomne forslag
 6. Arbejdsopgaver
 7. Valg af bestyrelse
   1. Valg af formand og kasserer
   2. Valg af fire – otte øvrige bestyrelsesmedlemmer
   3. Valg af to suppleanter
  1. Valg af revisorer
  2. Eventuelt

 $12 Ekstraordinær generalforsamling

Stk. 1.           En ekstraordinær generalforsamling kan med 14 dages varsel indkaldes af bestyrelsen, eller efter 3/5 af medlemmernes anmodning til bestyrelsen med angivelse af formål.

Stk. 2.           Generalforsamlingen skal afholdes senest fire uger efter begæringen er bestyrelsen i hænde. For så vidt angår krav til indkaldelsen, mødets ledelse, afstemning m.m. gælder de samme bestemmelser som for den ordinære generalforsamling.

 $13 Bestyrelsen

Stk. 1.           Bestyrelsen leder og fordeler aktiviteterne og arbejdet i foreningen og fører foreningens regnskaber.                      

Stk. 2.           Bestyrelsen vælges af generalforsamlingen og består af formand, næstformand, kasserer og op til syv øvrige medlemmer. samt 2 suppleanter. Formand og næstformand kan selv vælge, om de vil kalde sig formand, forkvinde, forperson, næstformand, næstforkvinde eller næstforperson.

Stk. 3.           Valg af formand og kasserer sker ved direkte valg. Øvrige medlemmer vælges ved almindeligt flertalsvalg.

Stk. 4.           Bestyrelsens medlemmer vælges for perioden til næste ordinære generalforsamling.

Stk. 5.           Hvis et ordinært bestyrelsesmedlem afgår i utide, indtræder den suppleant, der fik flest stemmer på generalforsamlingen for resten af valgperioden.

Stk. 6.           Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Senest 7 dage efter hvert bestyrelsesmøde udsendes der referat.

Stk. 7.           Bestyrelsen kan nedsætte nødvendige udvalg til varetagelse af løbende eller enkeltstående opgaver

Stk. 8.           Kassereren er ansvarlig for foreningens regnskab overfor den øvrige bestyrelse samt den foreningsvalgte revisor.

Stk. 9.           Bestyrelsen konstituerer sig umiddelbart efter den ordinære generalforsamling med følgende poster og udvalg:

 • Næstformand – ved formandens fravær eller forfald overtager næstformanden dennes opgaver og beslutningsmandat.
 • Forretningsudvalg
  • Bestående af formand, kasserer samt endnu et medlem af bestyrelsen. Forretningsudvalget forestår den daglige økonomiske drift af klubben, kontakt til ansatte, samt kontakt i økonomiske spørgsmål til klubbens øvrige udvalg. Alle medlemmer af forretningsudvalget har adgang til foreningens økonomiske midler. Udvalget fordeler selv de økonomiske driftsopgaver internt blandt udvalgets medlemmer.

Stk. 10          Bestyrelsen kan oprette nye typer medlemskaber. Bestyrelsen fastsætter kontingentet af disse. Foreningen skal underrettes om disse medlemskaber ved førstkommende generalforsamling

Stk. 11.         Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af dens medlemmer, heriblandt formanden eller næstformanden, er til stede.

Stk. 12.         Ved stemmelighed i bestyrelsen, er formandens – og i dennes fravær næstformandens – stemme den gældende.

 $14 Regnskab

Stk. 1.           Foreningens regnskabsår løber fra 1. oktober til 30. september.

Stk. 2.           Bestyrelsen skal inden den 1. november afgive årsregnskabet for det foregående år til revisoren.

Stk. 3.           Årsregnskabet forelægges den ordinære generalforsamling til godkendelse og skal være forsynet med revisorens påtegning og underskrift.

Stk. 4.           Årsregnskabet offentliggøres senest 7 dage før den ordinære generalforsamling sammen med den endelige dagsorden.

 $15 Revisor

Stk. 1.           Generalforsamlingen vælger op til to interne revisorer. Revisor vælges for et år af gangen og afgøres ved simpelt flertal.

Stk. 2.           Den valgte revisor må ikke være involveret i bestyrelsen eller dens arbejde.

Stk. 3.           Revisoren har til enhver tid adgang til at efterse regnskab og beholdninger.

 $16 Tegningsregler og hæftelse

Stk. 1.           Foreningen tegnes udadtil ved to af medlemmerne af forretningsudvalget. Medlemmerne af forretningsudvalget har desuden fuldmagt til at betale forekommende eller almindelige driftsudgifter, samt foretage økonomiske dispositioner der vedrører indkøb og udlæg, der er nødvendige for foreningens sportslige aktiviteter.

Stk. 2.           Ved optagelse af lån og ved salg/pantsætning af fast ejendom tegnes foreningen af den samlede bestyrelse.

Stk. 3.           Hvis bestyrelsen skal foretage dispositioner, der bringer foreningens likvide midler i minus, skal dette godkendes af en generalforsamling.

$17 Vedtægtsændringer

Stk. 1.           Disse vedtægter kan kun ændres med 2/3 absolut flertal på en generalforsamling hvor ændringsforslaget fremgår af dagsordenen.

Stk. 2.           Vedtægtsændringer træder i kraft med virkning fra den generalforsamling de vedtages på.

$18 Opløsning af Copenhagen Tomahawks

Stk. 1.           En eventuel opløsning af foreningen kan finde sted, når mindst 2/3 af foreningens samlede medlemmer stemmer herfor på en generalforsamling.

Stk. 2.           Fuldmagter er gyldige i spørgsmål om foreningens opløsning. Fuldmagter skal fremvises på generalforsamlingen.

Stk. 3.           Forslag til en opløsning af foreningen skal være bestyrelsen i hænde skriftligt senest 31 dage før den ekstraordinære eller ordinære generalforsamling. Bestyrelsen er forpligtet til skriftligt at forelægge forslag herom til medlemmer i foreningen senest 14 dage før den ekstraordinære generalforsamling.

Stk. 4.           Ved en opløsning af foreningen er bestyrelsen forpligtet til at give Københavns Kommune besked.

Stk. 5.           Ved foreningens nedlæggelse skal eventuelle midler sælges og pengene herfra gå til andet relevant ungdomsarbejde i Københavns Kommune.

Share and Enjoy !

0Shares
0 0 0